Hantera AD objekt

I detta avsnitt samlar vi några av de cmdlet vi har använt mest under Active Directory implementationen.

Hantering OU

 1. Skapande av organisationsenheter:
  • New-ADOrganizationalUnit -Name Sales -Path ”OU=Teknik,OU=NG,DC=diginto,DC=se” -ProtectedFromAccidentalDeletion $true -Description ”Test OU som exempel”
 2. Verifiering genom att få den organisationsenhet som skapades nyss (Sales):
  • Get-ADOrganizationalUnit -Filter ’Name -like ”Sales”’ | Format-Table Name, DistinguishedName
 3. Verifiering genom att få en lista av alla organisationsenheter:
  • Get-ADOrganizationalUnit -Filter ’Name -like ”*”’ | Format-Table Name, DistinguishedName
  • eller
  • Get-ADObject -Filter { ObjectClass -eq ’organizationalunit’ }
 4. Sätt/ändra en beskrivning till en organisationsenhet:
  • Set-ADOrganizationalUnit -Identity ”OU=Sales,OU=Teknik,OU=NG,DC=diginto,DC=se” -Description ”Denna OU är en test OU som används i olika exempel.”
 5. Aktivera av säkerhetsinställning ”ProtectedFromAccidentalDeletion”:
  • Set-ADOrganizationalUnit -Identity ”OU=Sales,OU=Teknik,OU=NG,DC=diginto,DC=se” -ProtectedFromAccidentalDeletion $false
 6. Aktivera säkerhetsinställning ”ProtectedFromAccidentalDeletion”:
  • Set-ADOrganizationalUnit -Identity ”OU=Sales,OU=Teknik,OU=NG,DC=diginto,DC=se” -ProtectedFromAccidentalDeletion $true
 7. Flytta en OU:
  • Move-ADObject -Identity ”OU=Sales,OU=Teknik,OU=NG,DC=diginto,DC=se” -TargetPath ”OU=Test_OU,DC=diginto,DC=se”
 8. Ändra namn på en OU:
  • Rename-ADObject -Identity ”OU=Test_OU,DC=diginto,DC=se” -NewName Testing
  • eller
  • Get-ADOrganizationalUnit -Filter ”Name -eq ’Test_OU'” | Rename-ADObject -NewName Testing
 9. Ta bort en OU:
  • Get-ADOrganizationalUnit -Identity ”OU=NG,DC=diginto,DC=se” | Set-ADObject -ProtectedFromAccidentalDeletion:$false -PassThru | Remove-ADOrganizationalUnit -Confirm:$false
 10. Ta bort en OU och dess under OU:
  • Remove-ADOrganizationalUnit -Identity ”OU=NG,DC=diginto,DC=se” -Recursive
  • Svara ”Yes

Hantera grupper

 1. För att skapa en grupp:
  • New-ADGroup -Name ”IT Admins” -SamAccountName ITAdmins -GroupCategory Security -GroupScope Global -DisplayName ”IT Administrators” -Path ”CN=Users,DC=diginto,DC=se” -Description ”IT avdelning in Stockholm.”
  • eller
  • New-ADGroup -Name ”IT Admins” -Path ”CN=Users,DC=diginto,DC=se” -GroupCategory Security -GroupScope Global -PassThru –Verbose
  • eller
  • New-ADGroup -Name ”IT Admins” -GroupCategory Security -Path ”OU=Users,DC=diginto,DC=se”
 2. För att få en lista av alla AD-grupper:
  • Get-ADGroup -filter * -properties GroupCategory | ft name,groupcategory
 3. För att addera användare till en AD-grupp:
  • Add-AdGroupMember -Identity ”IT Admins” -Members T.Erik, K.Filip
 4. För att verifiera och få en lista på alla medlemmar i en grupp:
  • Get-ADGroupMember -Identity ”IT Admins” | ft
  • eller
  • Get-ADGroupMember -Identity ”IT Admins” | Where-Object {$_.objectClass -eq ”user”} | ft
 5. För att ta bort en medlem i en grupp:
  • Remove-ADGroupMember -Identity ”IT Admins” -Members K.Filip
 6. Ta bort en grupp:
  1. Remove-ADGroup -Identity ”grupp-namn”

Hantera AD-användare

Under arbete . . . . .