PowerShell Cmdlets

Cmdlets  är de grundläggande kommandona i PowerShell. De är små, självständiga kommandon som används för att utföra specifika uppgifter, som att hämta information, skapa objekt, hantera filer och mappar, och mycket mer. En cmdlet följer alltid ett specifikt struktur för namngivning, kallat Verb-Noun-strukturen, där verbet beskriver handlingen och substantivet identifierar objektet som åtgärden utförs på.

Syntaxen för att använda cmdlets (Verb-Noun):

Cmdlets följer en strikt syntax baserad på Verb-Noun-mönstret:

  • Verb: Representerar handlingen som cmdleten utför, som ”Get”, ”Set”, ”New”, ”Remove”, ”Invoke”, osv.
  • Noun: Representerar objektet eller resursen som cmdleten agerar på, som ”Process”, ”Service”, ”Item”, ”File”, osv.
  • Parameter: De flesta cmdlets innehåller parametrar (angivna med ett minustecken) som tillhandahåller ytterligare exekveringsinformation och regler åt cmdlets. Parametrar kan variera något beroende på vilken cmdlet vi använder. Vissa parametrar är obligatoriska och direkt kopplade till ett visst kommando, medan andra erbjuder ytterligare alternativ för att finjustera kommandots exekvering.

Exempel på cmdlets

Här är några exempel på användning av cmdlets:

  • Get-Process: Hämtar information om körande processer på datorn.
  • Get-Service: Hämtar information om systemtjänster.
  • New-Item: Skapar en ny fil eller mapp.
  • Remove-Item: Tar bort en fil eller mapp.

Exempel på parametrar

För att ta reda på vilka parametrar en cmdlet innehåller kan vi använda Get-Help med parametern

  • Get-Help Get-ItemParameter *: Hämtar flera parametrar för Cmdlet Get-Item såsom Credential, DnsName, Exclude, Force, Include, LiteralPath, Path, fler till.