AD implementering 6

Nacka gymnasiums programutbud kan struktureras som en Organisation Unit (OU) i vår Active Directory laborationsmiljö. Den övergripande OU (Parent) kallar vi för ”NG”, och direkt under den kommer de olika programmen att placeras som underorganisationsenheter (Child OU). Varje underenhet ska även förses med en beskrivning. OU-strukturen illustreras här nedan:

På bilden ovan har jag förkortat namnen för att hålla bilden kompakt. För att förtydliga, här är en kort lista med de fullständiga namnen på varje OU:

  • ”Natur” motsvarar egentligen ”Naturvetenskapsprogram”
  • ”Ekonomi” motsvarar egentligen ”Ekonomiprogram”
  • ”Teknik” motsvarar egentligen ”Teknikprogram”
  • ”Bygg” motsvarar egentligen ”Bygg- och anläggningsprogram”
  • ”Sam” motsvarar egentligen ”Samhällsvetenskapsprogram”
  • ”Energi” motsvarar egentligen ”El- och energiprogram”

Skript NG OU

Vi använder följande skript:
# Ange huvud-OU
$mainOU = ”NG”
$mainOUDN = ”DC=diginto,DC=se”
# Skapa huvud-OU
New-ADOrganizationalUnit -Name $mainOU -Path $mainOUDN
# Uppdatera Parent OU
$mainOU = ”OU=NG,DC=diginto,DC=se”
# Under-OU-lista
$subOUs = @(
”Teknikprogram”,
”Ekonomiprogram”,
”Naturvetenskapsprogram”,
”Samhällsvetenskapsprogram”,
”Bygg- och anläggningsprogram”,
”El- och energiprogram”
)
# Beskrivningar för varje under-OU
$subOUDescriptions = @(
”komplexa problem varvar vi teoretiska och praktiska moment”,
”Ett högskoleförberedande program som ger en bra grund att stå på inför vidare studier inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen”,
”En bred utbildning som ger dig goda grundkunskaper inom biologi, fysik och kemi, utmanande uppgifter och god förberedelse inför studier på universitet och högskola.”,
”Fokus i undervisningen är frågor om framtiden och utvecklingen på lokal, nationell och global nivå.”,
”Utbildningen ger dig en bred orientering om byggprocessen och grundläggande kunskaper inom nybyggnad, ombyggnad och anläggning.”,
”Utbildningen leder till yrken där kundkontakter står i centrum är också social förmåga och servicekänsla viktigt.”
)
# Loopa igenom under-OUs och skapa dem
for ($i = 0; $i -lt $subOUs.Count; $i++) {
$subOUName = $subOUs[$i]
$subOUDescription = $subOUDescriptions[$i]
$subOUDN = ”OU=$subOUName,$mainOUDN
# Skapa under-OU med beskrivning
New-ADOrganizationalUnit -Name $subOUName -Path $mainOUDN -Description $subOUDescription
}
Write-Host ”OU-strukturen har skapats framgångsrikt.”

Sammanfattning

dljfdlfjld