AD implementation 7

I denna laboration fortsätter vi att bygga upp NG-OU-strukturen genom att lägga till fler under-OU. Vi fortsätter att använda skriptteknik för att genomföra implementationen. NG-OU-strukturen kommer att se ut enligt följande:

På bilden ovan har jag förkortat namnen för att hålla bilden kompakt. För att förtydliga, här är en kort lista med de fullständiga namnen på varje OU:

  • ”Natur” motsvarar egentligen ”Naturvetenskapsprogram”
  • ”Ekonomi” motsvarar egentligen ”Ekonomiprogram”
  • ”Teknik” motsvarar egentligen ”Teknikprogram”
  • ”Bygg” motsvarar egentligen ”Bygg- och anläggningsprogram”
  • ”Sam” motsvarar egentligen ”Samhällsvetenskapsprogram”
  • ”Energi” motsvarar egentligen ”El- och energiprogram”

Skript för underorganisationsenheter inom NG

För att genomföra laborationen kommer vi att anpassa följande skript direkt under lektionen för att skapa organisationsenheter på nivå två, det vill säga direkt under organisationsenheten NG. Observera att vi inte kommer att skapa organisationsenheter under varje underordnad organisationsenhet i denna fas av laborationen. Vi kommer att lägga till ytterligare nivåer senare.

# Ange huvud-OU
$mainOU = ”NG”
$mainOUDN = ”OU=$mainOU,DC=diginto,DC=se”

# Ange lista över under-OUs för varje program
$subOUs = @{
”Teknikprogram” = @(”T23”, ”T22”, ”T21”)
”Ekonomiprogram” = @(”E23”, ”E22”, ”E21”)
”Naturvetenskapsprogram” = @(”NA23”, ”NA22”, ”NA21”)
”Samhällsvetenskapsprogram” = @(”S23”, ”S22”, ”S21”)
”Bygg- och anläggningsprogram” = @(”BA23”, ”BA22”, ”BA21”)
”El- och energiprogram” = @(”EE23”, ”EE22”, ”EE21”)
}

# Loopa igenom huvud-OUs
foreach ($program in $subOUs.Keys) {
$programOUs = $subOUs[$program]
$programOUDN = ”OU=$program,$mainOUDN”

# Skapa under-OUs för varje program
foreach ($ou in $programOUs) {
$ouDN = ”OU=$ou,$programOUDN”
New-ADOrganizationalUnit -Name $ou -Path $programOUDN
Write-Host ”Under-OU $ou har skapats under $program.”
}
}

Sammanfattning

Nu har vi skapat en huvud OU (Parent OU), och direkt under denna OU (NG) har vi skapat några underordnade organisationsenheter (Child OU). Vi kommer att fortsätta att bygga ut NG OU-strukturen senare. Nästa avsnitt kommer att fokusera på en praktisk uppgift där vi fortsätter att öva på att hantera organisationsenheter.